Veel kijk plezier bij de Blijehondenshop.
0
Winkelwagen
€ 0,00

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
Artikel 1: Algemeen 
Blijehondenshop onderdeel van Hondentrimsalon Bulletje , beidde gevestigd in Helmond.
 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Blijehondenshop en de wederpartij, ook na beëindigen van een overeenkomst. De voorwaarden zullen op eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden en zijn te allen tijde inzichtelijk op de website www.blijehondenshop.nl 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Blijehondenshop en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 6. IndienBlijehondenshop  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of datBlijehondenshop  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
 
Artikel 2: Offertes/Orders 
 
1. Alle door Blijehondenshop gedane offertes, prijscouranten in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2.Blijehondenshop  behoudt het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. 3.  Blijehondenshopkan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Blijehondenshop daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Blijehondenshop anders aangeeft. 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blijehondenshop  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  
 
Artikel 3: Leveringen/prijzen 
 
1. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Blijehondenshop gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. 2.Blijehondenshop  heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3.Blijehondenshop  is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  4. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Blijehondenshop  gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Blijehondenshop  daardoor direct of indirect ontstaan. 5. Indien Blijehondenshop met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Blijehondenshop niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 6. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 48 uur. Prijzen worden gehanteerd vanuit de database, mits anders schriftelijk is overeengekomen, behoudens prijswijzigingen, druk- en/of zetfouten. Blijehondenshop is gerechtigd de koopprijsdienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat Blijehondenshop  tot betaling van enige schadevergoeding is gehouden. 
 
Artikel 4: Transport/risico 
 
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman betaald. 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport of verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 3. Blijehondenshop is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur zal worden vermeld. Na retourontvangst in onbeschadigde staat zullen wij deze kosten verrekenen. 
 
Artikel 5: Betaling 
 
1. Betaling dient contant, , in de valuta waarin is gefactureerd. Indien betaling niet contant of onder rembours plaatsvindt, worden iedere 1e werkdag van de week alle vorderingen geïncasseerd.  2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 7% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3Blijehondenshop heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 4. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Blijehondenshop verschuldigde.  5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 
6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Blijehondenshop echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
 
Artikel 6: Overmacht 
 
1. Blijehondenshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blijehondenshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blijehondenshop niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Blijehondenshop of van derden daaronder begrepen. Blijehondenshop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Blijehondenshop zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Blijehondenshop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
 
1. Alle door Blijehondenshop in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Blijehondenshop totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Blijehondenshop gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 2. Door Blijehondenshop geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Blijehondenshop veilig te stellen. 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Blijehondenshop daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 
 
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de Wet geregeld is. 2. De aansprakelijkheid van Blijehondenshop uit hoofde van niet, te late of gebrekkige levering, is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de betreffende order. 3. Door enkel het in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij is Blijehondenshop gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellingen/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak. 

 Artikel 9: Reclames 
 
1. Reclames moeten schriftelijk of email via gemeld worden, binnen 48 uur na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.  2. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, is Blijehondenshop uitsluitend verplicht de goederen waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of aan de wederpartij te vergoeden. 3. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, doch slechts ten hoogte van het bedrag van de reclame. 4. Seizoensartikelen kunnen niet gereclameerd worden. 5. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Blijehondenshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 
 
Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen 
 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Blijehondenshop partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechter in de vestigingsplaats van Blijehondenshop is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Blijehondenshop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
artikel 14: Vindplaats en wijziging voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Blijehondenshop. 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies